Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen IKB Varken verwerkende schakels per 1 juli 2021

14-6-2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina

In de IKB Varken voorschriften voor verwerkende schakels (slachterijen en vleesveredelingsbedrijven) hebben enkele grote tekstuele wijzigingen plaatsgevonden. Dubbele voorschriften zijn verwijderd, voorschriften zijn samengevoegd, verplaatst of beter geformuleerd. Daarnaast is de wegingsmethode aangepast naar de A, B, C, D, K.O., E methode en is hiermee gelijk getrokken aan de wegingsmethode voor varkenshouders.  
 
Slachterijen
 • Er worden twee voorschriften opgenomen met betrekking tot berengeur. De procedure rondom berengeur moet beschreven zijn in het kwaliteitshandboek met o.a. uitvoering, herhaalbaarheid, kanalisatie en terugkoppeling van de resultaten (3.2n). 
 • Alle beren aan de slachtlijn moeten gecontroleerd worden op een afwijkende geur (4.4). Als een karkas met afwijkende geur wordt vastgesteld moet dit karkas gekanaliseerd verwerkt worden op een manier waardoor de consument het product niet hoeft te verhitten. Berengeurdetectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker. Kwalificatie bestaat uit een externe opleiding tot geurmeester of een interne training. Bij een interne training en verificatie moet de procedure duidelijk beschreven staan en vindt een jaarlijkse herhalingstraining plaats. 
 • Er worden twee voorschriften opgenomen met betrekking tot cameratoezicht. Camerabeelden moeten van goede kwaliteit zijn en ten minste 28 dagen bewaard blijven (6.2a). Op verzoek worden de beelden getoond aan de controleur. Er is vrij zicht op de volgende processen:
  - het lossen/afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de stal;
  - het verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang;
  - centrale opdrijfgang tot binnengaan verdovingsmachine;
  - binnengaan van de CO2 tunnel of de restrainer voor elektrisch verdoven;
  - verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn;
  - het aanketten;
  - het steken;
  - het ingaan van de broeibak.
 • De slachterij ziet erop toe dat het dierenwelzijn geborgd is (6.2b). Dit wordt gecontroleerd d.m.v. fysieke rondgang en het bekijken van de camerabeelden. Als er een afwijking vastgesteld wordt, moeten de afwijkende beelden bewaard blijven voor minimaal het certificatieproces. Er moet rekening gehouden worden met een bewaartermijn van 6 maanden. Tijdens het bekijken van de beelden let de controleur op o.a.: 
  - vermijdbaar lijden;
  - inzet vakbekwaam personeel;
  - letsel;
  - opjagen;
  - pijnigen dieren;
  - toedienen elektrische schokken;
  - gebruikte fixatiemethode;
  - aanwezigheid Animal Welfare Officer (AWO);
  - maatregelen indien bedwelming/verbloeden niet adequaat. 
Heeft u vragen over de wijzigingen dan kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl